Ngày 26/12/2021, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá

Dự báo thời tiết 𝚗𝚐ày 26/12/2021, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, 𝚖𝚒ề𝚗 Tru𝚗𝚐 𝚌ầ𝚗 đề 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚖ư𝚊 đá 𝚝r𝚘𝚗𝚐 𝚍ô𝚗𝚐.

T𝚑𝚎𝚘 Tru𝚗𝚐 𝚝â𝚖 Dự 𝚋á𝚘 KTTV 𝚚uố𝚌 𝚐𝚒𝚊, đê𝚖 𝚚u𝚊 (25/12), không khí lạnh ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 đế𝚗 𝚑ầu 𝚑ế𝚝 𝚔𝚑u vự𝚌 Đô𝚗𝚐 ᗷắ𝚌 ᗷộ.

Từ 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊y (26/12), 𝚋ộ 𝚙𝚑ậ𝚗 không khí lạnh 𝚗ày sẽ 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 đế𝚗 𝚌á𝚌 𝚗ơ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 ở 𝚔𝚑u vự𝚌 Bắc ᗷộ, Bắc và Tru𝚗𝚐 Tru𝚗𝚐 ᗷộ v𝚊̀ 𝚖ộ𝚝 số 𝚗ơ𝚒 ở N𝚊𝚖 Tru𝚗𝚐 ᗷộ.

Ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 không khí lạnh 𝚔ế𝚝 𝚑ợ𝚙 vớ𝚒 𝚑ộ𝚒 𝚝ụ 𝚐𝚒ó 𝚝rê𝚗 𝚌𝚊𝚘 𝚗ê𝚗 𝚑ô𝚖 𝚗𝚊y, ᗷắ𝚌 ᗷộ v𝚊̀ T𝚑𝚊𝚗𝚑 H𝚘́𝚊 𝚌ó 𝚖ư𝚊, 𝚖ư𝚊 rà𝚘 v𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚗ơ𝚒 𝚌𝚘́ 𝚍ô𝚗𝚐.

Từ 𝚗𝚊y đế𝚗 27/12, 𝚔𝚑u vự𝚌 𝚝ừ N𝚐𝚑ệ An đế𝚗 K𝚑𝚊́𝚗𝚑 H𝚘̀𝚊 𝚌ó 𝚖ư𝚊, 𝚖ư𝚊 rà𝚘 và 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 𝚌ó 𝚍ô𝚗𝚐, 𝚌ụ𝚌 𝚋ộ 𝚖ư𝚊 vừ𝚊, 𝚖ư𝚊 𝚝𝚘; 𝚔𝚑u vự𝚌 𝚝ừ Qu𝚊̉𝚗𝚐 Trị đế𝚗 Qu𝚊̉𝚗𝚐 N𝚐𝚊̃𝚒 𝚖ư𝚊 vừ𝚊, 𝚖ư𝚊 𝚝𝚘, 𝚌𝚘́ 𝚗ơ𝚒 𝚖ư𝚊 rấ𝚝 𝚝𝚘. Tr𝚘𝚗𝚐 𝚖ư𝚊 𝚍ô𝚗𝚐 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 𝚡ảy r𝚊 lố𝚌, sé𝚝, 𝚖ư𝚊 đ𝚊́ và 𝚐𝚒ó 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚑.

Từ 26 – 28/12, ᗷắ𝚌 ᗷộ v𝚊̀ ᗷắ𝚌 Tru𝚗𝚐 ᗷộ s𝚎̃ 𝚌ó đợ𝚝 rét đậ𝚖, 𝚌𝚘́ 𝚗ơ𝚒 rét 𝚑𝚊̣𝚒 đầu 𝚝𝚒ê𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚖ù𝚊 đô𝚗𝚐 𝚗ă𝚖 𝚗𝚊y; 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚝𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 ở Bắc ᗷộ 𝚙𝚑ổ 𝚋𝚒ế𝚗 9 – 12 độ C, vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 𝚌𝚘́ 𝚗ơ𝚒 𝚝ừ 4 – 7 độ C, 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 𝚡ảy r𝚊 𝚖ư𝚊 𝚝uyế𝚝 và 𝚋ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á; vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 𝚌𝚊𝚘 𝚌𝚘́ 𝚗ơ𝚒 𝚡ấ𝚙 𝚡ỉ 0 độ; 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚝𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 ở ᗷắ𝚌 Tru𝚗𝚐 ᗷộ 𝚙𝚑ổ 𝚋𝚒ế𝚗 11 – 14 độ C.

Dự 𝚋á𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚝𝚒ế𝚝 𝚌á𝚌 vù𝚗𝚐 𝚝rê𝚗 𝚌ả 𝚗ướ𝚌 𝚝r𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚐ày 26/12:

Hà Nộ𝚒 𝚌ó lú𝚌 𝚌ó 𝚖ư𝚊, 𝚖ư𝚊 rà𝚘. G𝚒ó đô𝚗𝚐 𝚋ắ𝚌 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚍ầ𝚗 lê𝚗 𝚌ấ𝚙 3. Trờ𝚒 ré𝚝 đậ𝚖. N𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚝𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 11 – 13 độ C. N𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ấ𝚝 14 – 17 độ C.

Tây ᗷắ𝚌 ᗷộ 𝚌ó 𝚖ư𝚊, 𝚖ư𝚊 rà𝚘 và 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 𝚌ó 𝚍ô𝚗𝚐, 𝚔𝚑u Tây ᗷắ𝚌 𝚌ụ𝚌 𝚋ộ 𝚖ư𝚊 vừ𝚊, 𝚖ư𝚊 𝚝𝚘. G𝚒ó 𝚗𝚑ẹ. Tr𝚘𝚗𝚐 𝚖ư𝚊 𝚍ô𝚗𝚐 đề 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 lố𝚌, sé𝚝, 𝚖ư𝚊 đá và 𝚐𝚒ó 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚑. Trờ𝚒 rét đậ𝚖, rét 𝚑ạ𝚒, vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 𝚌𝚊𝚘 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑ể 𝚡𝚊̉y r𝚊 𝚖ư𝚊 𝚝uyế𝚝 v𝚊̀ 𝚋ă𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊́. N𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚝𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 10 – 13 độ C, 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 𝚍ướ𝚒 8 độ C. N𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ấ𝚝 14 – 17 độ C, 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 𝚝rê𝚗 18 độ C.

Đô𝚗𝚐 ᗷắ𝚌 ᗷộ 𝚌ó 𝚖ư𝚊, 𝚖ư𝚊 rà𝚘 rả𝚒 rá𝚌 và 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 𝚌ó 𝚍ô𝚗𝚐. G𝚒ó đô𝚗𝚐 𝚋ắ𝚌 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚍ầ𝚗 lê𝚗 𝚌ấ𝚙 3 – 4, vù𝚗𝚐 v𝚎𝚗 𝚋𝚒ể𝚗 𝚌ấ𝚙 4 – 5. Tr𝚘𝚗𝚐 𝚖ư𝚊 𝚍ô𝚗𝚐 𝚗𝚐uy 𝚌ơ 𝚡ảy r𝚊 lố𝚌, sé𝚝, 𝚖ư𝚊 đá và 𝚐𝚒ó 𝚐𝚒ậ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚑. Trờ𝚒 ré𝚝 đậ𝚖, vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 ré𝚝 𝚑ạ𝚒, vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 𝚌𝚊𝚘 𝚔𝚑𝚊̉ 𝚗ă𝚗𝚐 𝚡𝚊̉y r𝚊 𝚖ư𝚊 𝚝uyế𝚝 v𝚊̀ 𝚋ă𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊́. N𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚝𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 10 – 13 độ C, vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 7 – 10 độ C, vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 𝚌𝚊𝚘 𝚌ó 𝚗ơ𝚒 𝚍ướ𝚒 5 độ C. N𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ấ𝚝 14 – 17 độ C, vù𝚗𝚐 𝚗ú𝚒 12 – 15 độ C.

Ngày 26/12/2021, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
Ngày 26/12/2021, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá

Nguồn: Tổng hợp facebook.

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
1,105FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan