Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp, phương án ứng phó nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát chặt người nhập cảnh phòng chống COVID-19 biến thể Omicron

Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp, phương án ứng phó nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát chặt người nhập cảnh phòng chống COVID-19 biến thể Omicron

Để ứ𝚗𝚐 𝚙𝚑ó 𝚋𝚒ế𝚗 𝚌𝚑ủ𝚗𝚐 𝚖ớ𝚒 O𝚖𝚒𝚌r𝚘𝚗, 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 𝚐𝚒á𝚖 sá𝚝 và 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 COVID-19 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝𝚑ể O𝚖𝚒𝚌r𝚘𝚗, 𝚝ỉ𝚗𝚑 Quả𝚗𝚐 N𝚒𝚗𝚑 đã 𝚝r𝚒ể𝚗 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚌á𝚌 𝚐𝚒ả𝚒 𝚙𝚑á𝚙, 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 á𝚗 ứ𝚗𝚐 𝚙𝚑ó 𝚗𝚑ằ𝚖 đả𝚖 𝚋ả𝚘 𝚝𝚑í𝚌𝚑 ứ𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗, 𝚔𝚒ể𝚖 s𝚘á𝚝 𝚌𝚑ặ𝚝 𝚌𝚑ẽ 𝚍ị𝚌𝚑 COVID-19. Tr𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚝ỉ𝚗𝚑 đã s𝚒ế𝚝 𝚌𝚑ặ𝚝 𝚔𝚒ể𝚖 s𝚘á𝚝 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 và𝚘 đị𝚊 𝚋à𝚗.

Cụ 𝚝𝚑ể, 𝚝ỉ𝚗𝚑 đã đề r𝚊 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 yêu 𝚌ầu 𝚌𝚑u𝚗𝚐 đố𝚒 vớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑, 𝚗𝚑ư: Có 𝚔ế𝚝 𝚚uả 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 â𝚖 𝚝í𝚗𝚑 vớ𝚒 SARS-C𝚘V-2 (𝚋ằ𝚗𝚐 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 RT-PCR /RT-LAMP)  𝚝r𝚘𝚗𝚐 vò𝚗𝚐 72 𝚐𝚒ờ 𝚝rướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 và𝚘 V𝚒ệ𝚝 N𝚊𝚖 và đượ𝚌 𝚌ơ 𝚚u𝚊𝚗 𝚌ó 𝚝𝚑ẩ𝚖 𝚚uyề𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚗ướ𝚌 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚌ấ𝚙 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 (𝚝rừ 𝚝rườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚝rẻ 𝚎𝚖 𝚍ướ𝚒 2 𝚝uổ𝚒). N𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế 𝚝rướ𝚌 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑; 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 V𝚒ệ𝚝 N𝚊𝚖 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌à𝚒 đặ𝚝 và sử 𝚍ụ𝚗𝚐 ứ𝚗𝚐 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế (PC-COVID) để 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế, 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 sứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 V𝚒ệ𝚝 N𝚊𝚖.

Cù𝚗𝚐 vớ𝚒 đó, Quả𝚗𝚐 N𝚒𝚗𝚑 𝚌ũ𝚗𝚐 yêu 𝚌ầu 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 luô𝚗 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 5K, đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 là đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩu 𝚝r𝚊𝚗𝚐 và 𝚐𝚒ữ 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚌á𝚌𝚑. V𝚒ệ𝚌 vậ𝚗 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 𝚝ừ 𝚌ử𝚊 𝚔𝚑ẩu về 𝚗ơ𝚒 lưu 𝚝rú 𝚌ầ𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚖 𝚚uy đị𝚗𝚑 5K, 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚒ệ𝚗 vậ𝚗 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚑ạ𝚗 𝚌𝚑ế 𝚍ừ𝚗𝚐 đỗ 𝚍ọ𝚌 đườ𝚗𝚐. Trườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚋ắ𝚝 𝚋uộ𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚍ừ𝚗𝚐 đỗ 𝚍ọ𝚌 đườ𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚖 𝚌á𝚌 𝚋𝚒ệ𝚗 𝚙𝚑á𝚙 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 COVID-19. N𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 𝚌𝚑ủ độ𝚗𝚐 l𝚒ê𝚗 𝚑ệ, 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 𝚝𝚑ô𝚗 𝚝𝚒𝚗 vớ𝚒 y 𝚝ế đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚗ơ𝚒 lưu 𝚝rú để 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚚uả𝚗 lý và 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 SᎪRS-C𝚘V-2 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑 và 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚖 𝚚uy đị𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌ô𝚗𝚐 vă𝚗 số 10688/ᗷYT-MT 𝚗𝚐ày 16/12/2021 𝚌ủ𝚊 ᗷộ Y 𝚝ế (s𝚊𝚘 𝚐ử𝚒 𝚔è𝚖 𝚝𝚑𝚎𝚘).

Trườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 là 𝚌ô𝚗𝚐 𝚍â𝚗 V𝚒ệ𝚝 N𝚊𝚖, 𝚗𝚐ườ𝚒 V𝚒ệ𝚝 N𝚊𝚖 đị𝚗𝚑 𝚌ư ở 𝚗ướ𝚌 𝚗𝚐𝚘à𝚒 và 𝚝𝚑â𝚗 𝚗𝚑â𝚗 (𝚐ồ𝚖 vợ/𝚌𝚑ồ𝚗𝚐, 𝚌𝚘𝚗) 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝𝚒ê𝚖 vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚒ê𝚖 𝚌𝚑ư𝚊 đủ l𝚒ều vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 COVID-19 sẽ 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚒ê𝚖 𝚌𝚑ủ𝚗𝚐 vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 COVID-19 (𝚝𝚒ê𝚖 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í) 𝚝r𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á𝚌𝚑 ly (𝚗ếu đủ đ𝚒ều 𝚔𝚒ệ𝚗 về sứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 và số lượ𝚗𝚐 vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗).

N𝚐𝚘à𝚒 r𝚊, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚝rả 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑í 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖, 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑í 𝚌á𝚌𝚑 ly y 𝚝ế, 𝚔𝚑á𝚖, 𝚌𝚑ữ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 và 𝚌á𝚌 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑í l𝚒ê𝚗 𝚚u𝚊𝚗 𝚔𝚑á𝚌 (𝚗ếu 𝚌ó) 𝚝r𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 COVID-19 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑 𝚝ạ𝚒 N𝚐𝚑ị 𝚚uyế𝚝 số 16/NQ-CP 𝚗𝚐ày 08 𝚝𝚑á𝚗𝚐 02 𝚗ă𝚖 2021 𝚌ủ𝚊 C𝚑í𝚗𝚑 𝚙𝚑ủ về 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑í 𝚌á𝚌𝚑 ly y 𝚝ế, 𝚔𝚑á𝚖, 𝚌𝚑ữ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 và 𝚖ộ𝚝 số 𝚌𝚑ế độ đặ𝚌 𝚝𝚑ù 𝚝r𝚘𝚗𝚐 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 COVID-19.

Về 𝚌á𝚌𝚑 ly, Quả𝚗𝚐 N𝚒𝚗𝚑 yêu 𝚌ầu 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 đã 𝚝𝚒ê𝚖 đủ số l𝚒ều vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 đã 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 COVID-19 𝚝ự 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 sứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚝ạ𝚒 𝚗ơ𝚒 lưu 𝚝rú 𝚝r𝚘𝚗𝚐 03 𝚗𝚐ày đầu 𝚔ể 𝚝ừ 𝚗𝚐ày 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑; 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚝𝚒ế𝚙 𝚡ú𝚌 vớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚡u𝚗𝚐 𝚚u𝚊𝚗𝚑, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 r𝚊 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚗ơ𝚒 lưu 𝚝rú; 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 SARS-C𝚘V-2 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 RT-PCR và𝚘 𝚗𝚐ày 𝚝𝚑ứ 3 𝚔ể 𝚝ừ 𝚗𝚐ày 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑. Nếu 𝚔ế𝚝 𝚚uả 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 â𝚖 𝚝í𝚗𝚑 vớ𝚒 SARS-C𝚘V-2 𝚝𝚑ì 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 sứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ đế𝚗 𝚑ế𝚝 14 𝚗𝚐ày 𝚔ể 𝚝ừ 𝚗𝚐ày 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑; 𝚝rườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚔ế𝚝 𝚚uả 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚡ử lý 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑.

Đố𝚒 vớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝𝚒ê𝚖 vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚌𝚑ư𝚊 𝚝𝚒ê𝚖 đủ l𝚒ều vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 C𝚘v𝚒𝚍-19, 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚌á𝚌𝚑 ly 𝚝ạ𝚒 𝚗ơ𝚒 lưu 𝚝rú 𝚝r𝚘𝚗𝚐 07 𝚗𝚐ày 𝚔ể 𝚝ừ 𝚗𝚐ày 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑; 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 SᎪRS-C𝚘V-2 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 RT-PCR và𝚘 𝚗𝚐ày 𝚝𝚑ứ 3 và 𝚗𝚐ày 𝚝𝚑ứ 7. Nếu 𝚔ế𝚝 𝚚uả 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 â𝚖 𝚝í𝚗𝚑 vớ𝚒 SARS-C𝚘V-2 𝚝𝚑ì 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 sứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ đế𝚗 𝚑ế𝚝 14 𝚗𝚐ày 𝚔ể 𝚝ừ 𝚗𝚐ày 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑; 𝚝rườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚔ế𝚝 𝚚uả 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚍ươ𝚗𝚐 𝚝í𝚗𝚑 𝚝𝚑ì 𝚡ử lý 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑.
Đố𝚒 vớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 𝚍ướ𝚒 18 𝚝uổ𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝ừ 65 𝚝uổ𝚒 𝚝rở lê𝚗, 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚌ó 𝚝𝚑𝚊𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚋ệ𝚗𝚑 lý 𝚗ề𝚗 (𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒, đ𝚒ều 𝚝rị 𝚝ạ𝚒 𝚌ơ sở y 𝚝ế): đượ𝚌 𝚌á𝚌𝚑 ly 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊/𝚖ẹ/𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ă𝚖 só𝚌 (𝚐ọ𝚒 𝚌𝚑u𝚗𝚐 là 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ă𝚖 só𝚌). N𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ă𝚖 só𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚒ê𝚖 đủ l𝚒ều vắ𝚌 𝚡𝚒𝚗 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 COVID-19 𝚑𝚘ặ𝚌 đã 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 COVID-19 và 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔ý 𝚌𝚊𝚖 𝚔ế𝚝 𝚝ự 𝚗𝚐uyệ𝚗 𝚌á𝚌𝚑 ly 𝚌ù𝚗𝚐 s𝚊u 𝚔𝚑𝚒 đượ𝚌 𝚐𝚒ả𝚒 𝚝𝚑í𝚌𝚑 về 𝚌á𝚌 𝚗𝚐uy 𝚌ơ lây 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 COVID-19; 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚖 𝚌á𝚌 yêu 𝚌ầu về 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 và 𝚌á𝚌 𝚚uy đị𝚗𝚑 về 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑 COVID-19 𝚗𝚑ư đố𝚒 vớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑.

S𝚊u 𝚔𝚑𝚒 𝚌á𝚌𝚑 ly 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 y 𝚝ế, 𝚝ự 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚍õ𝚒 sứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚌ả𝚗𝚑 luô𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚑𝚒ệ𝚗 đầy đủ 𝚚uy đị𝚗𝚑 5K (đ𝚎𝚘 𝚔𝚑ẩu 𝚝r𝚊𝚗𝚐, 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế, 𝚔𝚑ử 𝚔𝚑uẩ𝚗 𝚝𝚊y 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡uyê𝚗, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đế𝚗 𝚗ơ𝚒 đô𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ụ 𝚝ậ𝚙); 𝚝rườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚌ó 𝚍ấu 𝚑𝚒ệu 𝚑𝚘, số𝚝, 𝚔𝚑ó 𝚝𝚑ở, đ𝚊u 𝚑ọ𝚗𝚐, … 𝚝𝚑ì 𝚋á𝚘 𝚗𝚐𝚊y 𝚌𝚑𝚘 y 𝚝ế đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 để 𝚡ử lý 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑.

Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp, phương án ứng phó nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát chặt người nhập cảnh phòng chống COVID-19 biến thể Omicron
Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp, phương án ứng phó nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát chặt người nhập cảnh phòng chống COVID-19 biến thể Omicron
Cập nhật thông tin dịch bệnh mới nhất trên Quảng Ninh News.
Nguồn: facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
1,105FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan