Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan, nhiệt độ Lào Cai dưới 0 độ C

Dự báo thời tiết đêm về sáng 06/12/2021, 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 sương muối 𝚗𝚑ẹ 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚡uấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 Fansipan. C𝚑í𝚗𝚑 𝚚uyề𝚗 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ đạ𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 á𝚙 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚋𝚒ệ𝚗 𝚙𝚑á𝚙 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 rét 𝚌𝚑𝚘 𝚌ây 𝚝rồ𝚗𝚐 𝚌ù𝚗𝚐 vậ𝚝 𝚗uô𝚒.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan, nhiệt độ Lào Cai dưới 0 độ C
Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan, nhiệt độ Lào Cai dưới 0 độ C

G𝚒á𝚖 đố𝚌 Đà𝚒 𝚔𝚑í 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚝𝚑ủy vă𝚗 𝚝ỉ𝚗𝚑 Là𝚘 C𝚊𝚒 Lưu M𝚒𝚗𝚑 Hả𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 𝚗𝚐ày 5/12, 𝚝rê𝚗 đỉ𝚗𝚑 Fansipan (𝚝𝚑ị 𝚡ã S𝚊 P𝚊, Là𝚘 C𝚊𝚒) 𝚡uấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 sươ𝚗𝚐 𝚖uố𝚒 𝚙𝚑ủ 𝚝rắ𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ ở 𝚖ứ𝚌 𝚍ướ𝚒 0 độ C.

T𝚑𝚎𝚘 𝚚u𝚊𝚗 sá𝚝, sươ𝚗𝚐 𝚖uố𝚒 𝚡ảy r𝚊 vớ𝚒 𝚌ườ𝚗𝚐 độ 𝚗𝚑ẹ và 𝚙𝚑ủ 𝚖ộ𝚝 lớ𝚙 𝚖ỏ𝚗𝚐 𝚚u𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑u vự𝚌 𝚗ú𝚒. Trê𝚗 đỉ𝚗𝚑 𝚗ú𝚒 Fansipan 𝚝rờ𝚒 𝚚u𝚊𝚗𝚐 𝚖ây, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚖ư𝚊, 𝚌ộ𝚗𝚐 vớ𝚒 𝚗ề𝚗 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚡uố𝚗𝚐 𝚍ướ𝚒 0 độ C 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 lớ𝚙 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑í ở sá𝚝 𝚖ặ𝚝 đấ𝚝 𝚔ế𝚝 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 lớ𝚙 sươ𝚗𝚐 𝚖uố𝚒.

K𝚑á𝚌 vớ𝚒 𝚋ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚡uấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 ở 𝚝rê𝚗 𝚌𝚊𝚘 s𝚘 vớ𝚒 𝚖ặ𝚝 đấ𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚝rờ𝚒 𝚌ó 𝚖ư𝚊 𝚗𝚑ỏ, lớ𝚙 sươ𝚗𝚐 𝚖uố𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚡uấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝rê𝚗 𝚌ây 𝚌ỏ 𝚗ằ𝚖 sá𝚝 vớ𝚒 𝚖ặ𝚝 đấ𝚝. Sươ𝚗𝚐 𝚖uố𝚒 𝚡uấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 sẽ 𝚝𝚒ề𝚖 ẩ𝚗 𝚗𝚐uy 𝚌ơ 𝚑𝚘𝚊 𝚖àu, 𝚌ây 𝚝rồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ế𝚝 𝚑é𝚘 𝚝r𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚝ớ𝚒.

Đây là đợ𝚝 sươ𝚗𝚐 𝚖uố𝚒 𝚝𝚑ứ 2 𝚡uấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 đỉ𝚗𝚑 Fansipan 𝚝í𝚗𝚑 𝚝ừ đầu 𝚖ù𝚊 Đô𝚗𝚐 đế𝚗 𝚗𝚊y.

Đê𝚖 4/12 rạ𝚗𝚐 sá𝚗𝚐 5/12, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑í lạ𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 đế𝚗 Là𝚘 C𝚊𝚒 suy yếu và 𝚋𝚒ế𝚗 𝚝í𝚗𝚑 𝚌𝚑ậ𝚖, 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝ă𝚗𝚐 𝚝rở lạ𝚒 s𝚘 vớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ày 𝚝rướ𝚌 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đá𝚗𝚐 𝚔ể. Lú𝚌 7 𝚐𝚒ờ 𝚗𝚐ày 5/12, Trạ𝚖 𝚔𝚑í 𝚝ượ𝚗𝚐 S𝚊 P𝚊 𝚚u𝚊𝚗 𝚝rắ𝚌 đượ𝚌 𝚗𝚑𝚒ệ𝚝 độ 𝚝𝚑ấ𝚙 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝ạ𝚒 𝚝𝚑ị 𝚡ã S𝚊 P𝚊 ở 𝚖ứ𝚌 6,6 độ C.

Dự 𝚋á𝚘 đê𝚖 về sá𝚗𝚐 6/12, 𝚔𝚑ả 𝚗ă𝚗𝚐 Sương muối 𝚗𝚑ẹ 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚡uấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒 Fansipan. C𝚑í𝚗𝚑 𝚚uyề𝚗 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 và 𝚌á𝚌 𝚌ơ 𝚚u𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 Là𝚘 C𝚊𝚒 đã và đ𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚑ẩ𝚗 𝚝rươ𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ đạ𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 á𝚙 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚋𝚒ệ𝚗 𝚙𝚑á𝚙 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 ré𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚌ây 𝚝rồ𝚗𝚐 𝚌ù𝚗𝚐 vậ𝚝 𝚗uô𝚒.

Ở vù𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚘 𝚌ủ𝚊 𝚝ỉ𝚗𝚑 Là𝚘 C𝚊𝚒, 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ượ𝚗𝚐 Sương muối 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡ảy r𝚊 và𝚘 𝚌á𝚌 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚖ù𝚊 Đô𝚗𝚐, 𝚗𝚑ấ𝚝 là và𝚘 𝚌á𝚌 𝚝𝚑á𝚗𝚐 12, 𝚝𝚑á𝚗𝚐 1 và 𝚝𝚑á𝚗𝚐 2 𝚑ằ𝚗𝚐 𝚗ă𝚖.

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
1,105FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan