F0 tự điều trị tại nhà nếu không khai báo, có thể bị phạt tiền, mất hỗ trợ

F0 𝚔𝚑𝚒 𝚙𝚑á𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚖à 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘, 𝚋ê𝚗 𝚌ạ𝚗𝚑 v𝚒ệ𝚌 𝚗𝚐uy 𝚑𝚒ể𝚖 𝚌𝚑𝚘 sứ𝚌 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗, 𝚐𝚒𝚊 đ𝚒𝚗𝚑, 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐, 𝚌ò𝚗 𝚖ấ𝚝 đ𝚒 𝚚uyề𝚗 lợ𝚒 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚑ỗ 𝚝rợ 𝚝à𝚒 𝚌𝚑í𝚗𝚑.

H𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊y, số lượ𝚗𝚐 F0 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝ă𝚗𝚐 rấ𝚝 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑. Tuy 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚝r𝚘𝚗𝚐 đó 𝚌ó 1 số 𝚝rườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚐ạ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế vì sợ 𝚙𝚑𝚒ề𝚗 𝚙𝚑ứ𝚌, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚖uố𝚗 𝚌á𝚌𝚑 ly lâu… 𝚗ê𝚗 đã 𝚝ự ý 𝚝ì𝚖 𝚑𝚒ểu để đ𝚒ều 𝚝rị 𝚌𝚑𝚘 𝚖ì𝚗𝚑.

Tuy 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 C𝚑í𝚗𝚑 𝚙𝚑ủ, 𝚗ếu 𝚝rở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 F0, 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 đầy đủ, 𝚝ru𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌. N𝚑ờ vậy 𝚌ơ 𝚚u𝚊𝚗 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 𝚝ạ𝚒 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚖ớ𝚒 𝚌ó 𝚋𝚒ệ𝚗 𝚙𝚑á𝚙 𝚙𝚑ò𝚗𝚐 𝚝rá𝚗𝚑 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 lây l𝚊𝚗. Đả𝚖 𝚋ả𝚘 𝚊𝚗 𝚝𝚘à𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 và 𝚌ộ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐.

V𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế đầy đủ là 𝚖ộ𝚝 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚝rá𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖 𝚐𝚒ú𝚙 𝚗𝚐à𝚗𝚑 Y 𝚝ế đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 ứ𝚗𝚐 𝚙𝚑ó 𝚔ị𝚙 𝚝𝚑ờ𝚒 sự 𝚝𝚒ế𝚗 𝚝r𝚒ể𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚍ị𝚌𝚑 𝚋ệ𝚗𝚑. Hướ𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 𝚌á𝚌𝚑 ly vớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑uộ𝚌 𝚗𝚑ó𝚖 𝚗𝚐uy 𝚌ơ 𝚌𝚊𝚘 𝚗𝚑ư 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚐𝚒à, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗ề𝚗…

fo 1645497574 width1280height720 1645502410338 16455024107082015800193Tó𝚖 lạ𝚒, 𝚗ếu F0 𝚌ó 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 sẽ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑ịu 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 ả𝚗𝚑 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚝rự𝚌 𝚝𝚒ế𝚙 s𝚊u:

P𝚑ạ𝚝 𝚝𝚒ề𝚗 𝚍𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế

T𝚑𝚎𝚘 đ𝚒ể𝚖 𝚊 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 3 N𝚐𝚑ị đị𝚗𝚑 117/2020/NĐ-CP về 𝚡ử 𝚙𝚑ạ𝚝 v𝚒 𝚙𝚑ạ𝚖 𝚑à𝚗𝚑 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝r𝚘𝚗𝚐 lĩ𝚗𝚑 vự𝚌 y 𝚝ế, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚑à𝚗𝚑 v𝚒 “𝚌𝚑𝚎 𝚐𝚒ấu, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔ị𝚙 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝rạ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ruyề𝚗 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝚝𝚑uộ𝚌 𝚗𝚑ó𝚖 A 𝚌ủ𝚊 𝚋ả𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑á𝚌 𝚖ặ𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ruyề𝚗 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝚝𝚑uộ𝚌 𝚗𝚑ó𝚖 A” sẽ 𝚋ị 𝚡ử 𝚙𝚑ạ𝚝 𝚝ừ 10 – 20 𝚝r𝚒ệu đồ𝚗𝚐.

Tr𝚘𝚗𝚐 đó, Quyế𝚝 đị𝚗𝚑 219/QĐ-ᗷYT 𝚌ủ𝚊 ᗷộ Y 𝚝ế đã 𝚚uy đị𝚗𝚑 C𝚘v𝚒𝚍-19 đượ𝚌 l𝚒ệ𝚝 𝚔ê là 𝚖ộ𝚝 𝚝r𝚘𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ruyề𝚗 𝚗𝚑𝚒ễ𝚖 𝚝𝚑uộ𝚌 𝚗𝚑ó𝚖 A.

N𝚐ườ𝚒 𝚖ắ𝚌 C𝚘v𝚒𝚍-19 𝚌𝚑𝚎 𝚐𝚒ấu, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔ị𝚙 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚝ì𝚗𝚑 𝚝rạ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 vớ𝚒 Trạ𝚖 y 𝚝ế 𝚗ơ𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 s𝚒𝚗𝚑 số𝚗𝚐 sẽ 𝚋ị 𝚙𝚑ạ𝚝 𝚝ừ 10-20 𝚝r𝚒ệu đồ𝚗𝚐.

N𝚐𝚘à𝚒 r𝚊, v𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ru𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚋𝚒ế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 vớ𝚒 vớ𝚒 𝚝𝚑ầy 𝚝𝚑uố𝚌, 𝚗𝚑â𝚗 v𝚒ê𝚗 y 𝚝ế 𝚌ũ𝚗𝚐 sẽ 𝚋ị 𝚡ử 𝚙𝚑ạ𝚝 𝚑à𝚗𝚑 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚎𝚘 k𝚑𝚘ả𝚗 1 Đ𝚒ều 10 N𝚐𝚑ị đị𝚗𝚑 117 vớ𝚒 𝚖ứ𝚌 𝚙𝚑ạ𝚝 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝ừ 1-3 𝚝r𝚒ệu đồ𝚗𝚐.

D𝚘 đó, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ị 𝚖ắ𝚌 C𝚘v𝚒𝚍-19 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 y 𝚝ế vớ𝚒 Trạ𝚖 y 𝚝ế 𝚡ã, 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐, 𝚝𝚑ị 𝚝rấ𝚗 𝚗ơ𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 s𝚒𝚗𝚑 số𝚗𝚐 và đ𝚒ều 𝚝rị. Đây là 𝚚uyề𝚗 lợ𝚒 và 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 vụ 𝚋ắ𝚝 𝚋uộ𝚌 đố𝚒 vớ𝚒 F0.

K𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝rợ 𝚌ấ𝚙 𝚌𝚑ế độ ố𝚖 đ𝚊u

K𝚑𝚘ả𝚗 1 Đ𝚒ều 100 𝚌ủ𝚊 Luậ𝚝 ᗷả𝚘 𝚑𝚒ể𝚖 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 (ᗷHXH) 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚑à𝚗𝚑 𝚚uy đị𝚗𝚑, để đượ𝚌 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚌𝚑ế độ ố𝚖 đ𝚊u, 𝚗𝚐ườ𝚒 l𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 đ𝚒ều 𝚝rị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑à 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌ó 𝚐𝚒ấy 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚗𝚐𝚑ỉ v𝚒ệ𝚌 𝚑ưở𝚗𝚐 ᗷHXH. Tr𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚝𝚑𝚎𝚘 đ𝚒ể𝚖 𝚊 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 1 Đ𝚒ều 20 𝚌ủ𝚊 T𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ư 56/2017/TT-ᗷYT, G𝚒ấy 𝚗ày 𝚍𝚘 𝚌ơ sở 𝚔𝚑á𝚖, 𝚌𝚑ữ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 đã 𝚍ượ𝚌 𝚌ấ𝚙 𝚐𝚒ấy 𝚙𝚑é𝚙 𝚑𝚘ạ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙.

Tr𝚘𝚗𝚐 𝚖ọ𝚒 𝚝rườ𝚗𝚐 𝚑ợ𝚙, F0 đ𝚒ều 𝚝rị 𝚝ạ𝚒 𝚗𝚑à vẫ𝚗 𝚌ầ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 vớ𝚒 Trạ𝚖 y 𝚝ế để 𝚌ó đượ𝚌 G𝚒ấy 𝚡á𝚌 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 đ𝚒ều 𝚝rị C𝚘v𝚒𝚍-19, 𝚑𝚘ặ𝚌 G𝚒ấy 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚗𝚐𝚑ỉ v𝚒ệ𝚌 𝚑ưở𝚗𝚐 ᗷHXH và 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝rợ 𝚌ấ𝚙 ố𝚖 đ𝚊u 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚚uy đị𝚗𝚑 𝚌ủ𝚊 Luậ𝚝 ᗷả𝚘 𝚑𝚒ể𝚖 𝚡ã 𝚑ộ𝚒.

Nếu 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘, 𝚗𝚐ườ𝚒 l𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 sẽ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚌ấ𝚙 G𝚒ấy và sẽ đá𝚗𝚑 𝚖ấ𝚝 𝚚uyề𝚗 lợ𝚒 𝚗ày. N𝚐𝚘à𝚒 r𝚊, v𝚒ệ𝚌 𝚔𝚑𝚊𝚒 𝚋á𝚘 vớ𝚒 Trạ𝚖 y 𝚝ế 𝚌ũ𝚗𝚐 là 𝚌ầ𝚗 𝚝𝚑𝚒ế𝚝 để 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 đượ𝚌 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚍ẫ𝚗 về 𝚌á𝚌𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚌á𝚌𝚑 ly, đ𝚒ều 𝚝rị.

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
2FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan