Tính đến ngày 18/02/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 2.018 ca F0 mới

Từ 16h00 ngày 17/02/2022 đến ngày 18/02/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 660 ca F0. (Hạ Long: 436 ca; Quảng Yên: 370 ca; Cẩm Phả: 300 ca; Uông Bí: 274 ca; Đông Triều: 268 ca; Tiên Yên: 100 ca; Móng Cái: 85 ca; Vân Đồn: 61 ca; Hải Hà: 50 ca; Ba Chẽ: 40 ca; Đầm Hà: 24 ca; Cô Tô: 8 ca; Bình Liêu: 2 ca). Giảm 459 ca so với ngày 17/02. Số mắc trong ngày ghi nhận 496 ca là học sinh (chiếm 24,6%), 23 ca là giáo viên (1,1%) và 367 ca mắc là công nhân làm việc tại các công ty, KCN (chiếm 18,2%). Trong đó 1703 ca cộng đồng, 315 ca đã được quản lý cách ly. 13/13 địa phương đều ghi nhận ca mắc.
Hạ Long ghi nhân 436 trường hợp 
Trong đó có 435 ca ở ngoài cộng đồng, 1 ca đã quản lý cách ly.
+ 435 ca ở ngoài cộng đồng gồm 136 ca là học sinh các trường THPT Hòn Gai, TH Lê Hồng Phong…; 1 ca là công nhân công ty than Hà Lầm; 298 ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, sàng lọc người tiếp xúc gần.
+ 01 ca đã được quản lý cách ly là trường hợp F1 đã được quản lý và xét nghiệm định kỳ ghi nhận dương tính.
Quảng Yên ghi nhân 370 trường hợp
Trong đó có 317 ca ở ngoài cộng đồng, 53 ca đã quản lý cách ly.
+ 317 ca ở ngoài cộng đồng gồm 86 ca là học sinh các trường THCS Cộng Hòa, TH Nguyễn Văn Thụ, THCS Minh Thành…; 109 ca là công nhân công ty Yazaki KCN Đông Mai, KCN Vsip, công ty than Uông Bí; 6 ca là giáo viên trường TH Phong Cốc, THCS Hiệp Hòa…; 116 ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, sàng lọc người tiếp xúc gần.
+ 53 ca đã quản lý cách ly là các trường hợp F1 đã được quản lý và xét nghiệm định kỳ ghi nhận dương tính.
Cẩm Phả ghi nhận 300 trường hợp
Trong đó có 258 ca ở ngoài cộng đồng, 42 ca đã quản lý cách ly.
+ 258 ca ở ngoài cộng đồng gồm 102 ca là học sinh các trường TH Cẩm Đông, TH Ngô Quyền, THCS Cẩm Phả, THCS Trọng Điểm…; 70 ca là công nhân công ty than Cao Sơn, Nhiệt Điện Mông Dương, than Mông Dương…; 4 ca là giáo viên các trường THPT Cẩm Phả, MN Ngôi Sao…; 82 ca còn lại là các trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, sàng lọc người tiếp xúc gần.
+ 42 ca đã quản lý cách ly là các trường hợp F1 đã được quản lý và xét nghiệm định kỳ ghi nhận dương tính.
Uông Bí ghi nhận 274 trường hợp 
Trong đó có 233 ca ở ngoài cộng đồng, 41 ca đã quản lý cách ly.
+ 233 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm 51 ca là học sinh (TH Lê Hồng Phong, TH Trần Phú, THCS Phương Đông,…), 01 giáo viên, 75 ca là công nhân (công ty Yazaky, Kho vận Đá bạc, Công ty Sao Vàng,…), 20 ca là F1 xét nghiệm lần đầu dương tính, 76 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người có triệu chứng.
+ 41 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính. Trong đó 10 ca là học sinh.
Đông Triều ghi nhận 268 trường hợp
Trong đó có 198 ca ở ngoài cộng đồng, 70 ca đã quản lý, cách ly.
+ 198 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm 39 học sinh tại các trường học (TH Đức Chính, TH Kim Đồng, TH Tràng An,…), 03 giáo viên, 67 công nhân (Cty than Uông Bí, Than Mạo Khê, than Nam Mẫu, giày dép Bách Năng, Công ty Sao Vàng, KCN VSIP,…), 79 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.
+ 70 ca đã quản lý cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính. Trong đó 10 ca là học sinh, 03 ca là giáo viên.
Tiên Yên ghi nhận 100 trường hợp
Trong đó có 54 ca ở ngoài cộng đồng, 46 ca đã quản lý, cách ly.
+ 54 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm 05 học sinh (TH Đông Ngũ 2,…), 05 công nhân (KCN Texhong Hải Hà), 08 ca là các F1 xét nghiệm lần đầu dương tính, 36 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người có triệu chứng.
+ 46 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính.
Móng Cái ghi nhận 85 trường hợp 
Trong đó có 84 ca ở ngoài cộng đồng, 01 ca đã quản lý, cách ly.
+ 84 ca ở ngoài cộng đồng trong đó 21 ca là học sinh (TH Hải Xuân, THCS Ninh Dương, THPT Trần Phú,…), 01 giáo viên, 03 công nhân (KCN Texhong), 13 ca là các F1 xét nghiệm lần đầu dương tính, 45 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người có triệu chứng.
+ 01 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính. Trong đó 01 ca là học sinh.
Vân Đồn ghi nhận 61 trường hợp
Trong đó có 28 ca ở ngoài cộng đồng, 33 ca đã quản lý, cách ly.
+ 28 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm 10 ca là học sinh (THCS Đông Xá, THPT Hải Đảo, THPT Quan Lạn,…), 03 giáo viên, 12 ca còn lại được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và người tiếp xúc gần.
+ 33 ca đã quản lý, cách ly là các F1 xét nghiệm lần đầu âm tính, xét nghiệm lại dương tính. Trong đó 3 ca là học sinh.
Hải Hà ghi nhận 50 trường hợp 
Trong đó có 41 ca ở ngoài cộng đồng, 9 ca đã được quản lý và cách ly.
+ 41 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm: 7 ca là học sinh trường THPT Quảng Hà, TH Quảng Hà, mầm non Quảng Thịnh; 14 ca là công nhân KCN Texhong Hải Hà..; 18 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
+ 9 ca đã được quản lý và cách ly là các F1 phát hiện qua xét nghiệm định kỳ dương tính. Trong đó 2 ca là học sinh trường TH & THCS Quảng Thịnh, THCS Đường Hoa; 2 ca là công nhân cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.
Ba Chẽ ghi nhận 40 trường hợp 
Trong đó có 24 ca ở ngoài cộng đồng, 16 ca đã được quản lý và cách ly.
+ 24 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm: 7 ca là học sinh trường DTNT huyện, THPT Ba Chẽ, THCS Đạp Thanh, Mầm non thị trấn…; 14 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
+ 16 ca đã được quản lý và cách ly là các F1 phát hiện qua xét nghiệm định kỳ dương tính. Trong đó 3 ca là học sinh trường TH Đồn Đạc, TH thị trấn; 01 ca là giáo viên trường mầm non Nam Sơn.
Đầm Hà ghi nhận 24 trường hợp 
Trong đó có 23 ca ở ngoài cộng đồng, 1 ca đã được quản lý và cách ly.
+ 23 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm: 1 ca là học sinh trường TH Tân Bình, 4 ca là công nhân KCN Texhong Hải Hà.., 17 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, người có triệu chứng và sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
+ 1 ca đã được quản lý và cách ly là F1 phát hiện qua xét nghiệm định kỳ dương tính, là học sinh trường THPT Đầm Hà.
Cô Tô ghi nhận 8 trường hợp 
Trong đó có 07 ca ở ngoài cộng đồng, 1 ca đã được quản lý và cách ly.
+ 07 ca ở ngoài cộng đồng bao gồm: 1 ca là học sinh trường mầm non tại xã Đồng Tiến, 6 ca phát hiện qua sàng lọc người tiếp xúc gần, người có triệu chứng và sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
+ 01 ca cách ly là F1 phát hiện qua xét nghiệm định kỳ dương tính.
Bình Liêu ghi nhận 2 trường hợp 
Trong đó có 01 ca ở ngoài cộng đồng, 01 ca đã được quản lý và cách ly.
+ 01 ca cộng đồng là giáo viên trường THCS Vô Ngại, phát hiện qua sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính.
+ 01 ca cách ly là F1 phát hiện qua xét nghiệm định kỳ dương tính, là học sinh trường TH Hoành Mô.

Tính đến ngày 09/2/2022, Quảng Ninh ghi nhận thêm 283 ca F0 mới

Cập nhật thông tin dịch bệnh mới nhất trên Quảng Ninh News.
Nguồn: facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
84FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan