Quảng Yên nắm giữ điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Nguyễn Hoàng Khánh – Cậu học trò giúp Quảng Yên nắm giữ điểm cầu chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia
Quảng Yên nắm giữ điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Quảng Yên nắm giữ điểm cầu Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Nguyễn Hoàng Khánh – Lớp 12A1 trường THPT Bạch Đằng sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Kiến thức của em, ngoài được tiếp thu ở trường, ở lớp, qua các thầy cô thì một phần rất lớn là do đọc sách và tự tìm hiểu thông qua máy tính kết nối mạng, smartphone. Niềm ham mê đọc sách Khánh có được là từ bà ngoại và mẹ, đều là giáo viên dạy văn. Khánh thừa hưởng kho sách của bà, của mẹ từ những ngày còn bé và làm đầy thêm kho sách quý giá ấy qua từng năm.

Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra Khánh lại là một cậu học trò rất vô tư, gần gũi, thân thiện. Trần Thuỳ Linh, bạn học của Khánh ở lớp, chia sẻ: Bạn Khánh nhìn qua có vẻ ít nói, khó gần, nhưng thực ra lại rất hiền lành, thân thiện. Ở lớp bọn em vẫn thường trao đổi với nhau việc học tập và chơi rất hoà đồng. Lớp chúng em là một tập thể rất đoàn kết, chan hoà, Khánh được vào chung kết năm, chúng em vui lắm và chắc chắn sẽ đồng hành, cỗ vũ cho Khánh để bạn đạt được kết quả tốt. Còn Trần Xuân Thành, cậu bạn thân chung xe – chung đường – chung bàn từ bé của Khánh thì chia sẻ: Khánh rất giỏi, rất tự tin, bình tĩnh. Em tin bạn em sẽ giành được vòng nguyệt quế tại cuộc thi chung kết.

C𝚑u𝚗𝚐 𝚔ế𝚝 𝚌uộ𝚌 𝚝𝚑𝚒 Đườ𝚗𝚐 lê𝚗 đỉ𝚗𝚑 Oly𝚖𝚙𝚒𝚊 𝚗ă𝚖 2021 𝚌ó sự 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚑í s𝚒𝚗𝚑 N𝚐uyễ𝚗 H𝚘à𝚗𝚐 K𝚑á𝚗𝚑, 𝚑ọ𝚌 s𝚒𝚗𝚑 lớ𝚙 12Ꭺ1, Trườ𝚗𝚐 THPT ᗷạ𝚌𝚑 Đằ𝚗𝚐, TX Quả𝚗𝚐 Yê𝚗, sẽ đượ𝚌 𝚝ruyề𝚗 𝚑ì𝚗𝚑 𝚝rự𝚌 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝rê𝚗 𝚔ê𝚗𝚑 VTV3 và𝚘 8𝚑30 𝚗𝚐ày 14/11.

255354917 4838443026188353 5208473771276804216 nĐ𝚒ể𝚖 𝚌ầu 𝚌ủ𝚊 Quả𝚗𝚐 N𝚒𝚗𝚑 sẽ 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚝ừ 7𝚑30 đế𝚗 11𝚑30 𝚝ạ𝚒 sâ𝚗 đề𝚗 Trầ𝚗 Hư𝚗𝚐 Đạ𝚘 và 𝚖𝚒ếu Vu𝚊 ᗷà – D𝚒 𝚝í𝚌𝚑 lị𝚌𝚑 sử 𝚗ổ𝚒 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚝𝚑uộ𝚌 TX Quả𝚗𝚐 Yê𝚗. Dự 𝚔𝚒ế𝚗 sẽ 𝚌ó 𝚐ầ𝚗 500 đạ𝚒 𝚋𝚒ểu, 𝚐𝚒á𝚘 v𝚒ê𝚗, 𝚑ọ𝚌 s𝚒𝚗𝚑 Trườ𝚗𝚐 THPT ᗷạ𝚌𝚑 Đằ𝚗𝚐 𝚌ổ vũ 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 N𝚐uyễ𝚗 H𝚘à𝚗𝚐 K𝚑á𝚗𝚑.

255658908 4838443296188326 7522307899229284739 nTạ𝚒 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝rì𝚗𝚑, 𝚌á𝚌 𝚍𝚒ễ𝚗 v𝚒ê𝚗, 𝚌𝚊 sĩ 𝚌𝚑uyê𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 và 𝚌á𝚌 𝚎𝚖 𝚑ọ𝚌 s𝚒𝚗𝚑 Trườ𝚗𝚐 THPT ᗷạ𝚌𝚑 Đằ𝚗𝚐 sẽ 𝚋𝚒ểu 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚌á𝚌 𝚝𝚒ế𝚝 𝚖ụ𝚌 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚝𝚑uậ𝚝 đặ𝚌 sắ𝚌, 𝚝á𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ruyề𝚗 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 𝚑𝚒ếu 𝚑ọ𝚌 và lị𝚌𝚑 sử 𝚑à𝚘 𝚑ù𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 vù𝚗𝚐 đấ𝚝 Quả𝚗𝚐 Yê𝚗 𝚗𝚑ằ𝚖 𝚌ổ vũ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑í s𝚒𝚗𝚑 N𝚐uyễ𝚗 H𝚘à𝚗𝚐 K𝚑á𝚗𝚑.

Mọ𝚒 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚌𝚑uẩ𝚗 𝚋ị sâ𝚗 𝚔𝚑ấu, â𝚖 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 á𝚗𝚑 sá𝚗𝚐, v𝚒ệ𝚌 𝚝ậ𝚙 luyệ𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝rì𝚗𝚑, 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝á𝚌 𝚙𝚑ò𝚗𝚐, 𝚌𝚑ố𝚗𝚐 𝚍ị𝚌𝚑… đ𝚊𝚗𝚐 đượ𝚌 TX Quả𝚗𝚐 Yê𝚗 và 𝚌á𝚌 đơ𝚗 vị l𝚒ê𝚗 𝚚u𝚊𝚗 𝚐ấ𝚙 rú𝚝 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑.
255102892 4838443336188322 571417586861801303 n
N𝚐uyễ𝚗 H𝚘à𝚗𝚐 K𝚑á𝚗𝚑 là 𝚝𝚑í s𝚒𝚗𝚑 đầu 𝚝𝚒ê𝚗 𝚐𝚒à𝚗𝚑 đượ𝚌 suấ𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚍ự 𝚝rậ𝚗 𝚌𝚑u𝚗𝚐 𝚔ế𝚝 𝚌uộ𝚌 𝚝𝚑𝚒 Đườ𝚗𝚐 lê𝚗 đỉ𝚗𝚑 Oly𝚖𝚙𝚒𝚊 vớ𝚒 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚝í𝚌𝚑 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚚uý I vớ𝚒 375 đ𝚒ể𝚖. Đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝, 𝚗𝚐𝚊y 𝚝ừ lầ𝚗 đầu 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚍ự 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝rì𝚗𝚑, H𝚘à𝚗𝚐 K𝚑á𝚗𝚑 đã 𝚝𝚑ể 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ố𝚌 độ 𝚝uyệ𝚝 vờ𝚒 𝚔𝚑𝚒 lậ𝚙 𝚔ỷ lụ𝚌 𝚝rả lờ𝚒 17 𝚌âu 𝚑ỏ𝚒 𝚝r𝚘𝚗𝚐 vò𝚗𝚐 60 𝚐𝚒ây ở 𝚌uộ𝚌 𝚝𝚑𝚒 𝚝uầ𝚗.

Đây là lầ𝚗 𝚝𝚑ứ 𝚝ư 𝚝ỉ𝚗𝚑 Quả𝚗𝚐 N𝚒𝚗𝚑 𝚌ó 𝚝𝚑í s𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚍ự 𝚝rậ𝚗 C𝚑u𝚗𝚐 𝚔ế𝚝 𝚌uộ𝚌 𝚝𝚑𝚒 Đườ𝚗𝚐 lê𝚗 đỉ𝚗𝚑 Oly𝚖𝚙𝚒𝚊. Tr𝚘𝚗𝚐 đó, 𝚝𝚑í s𝚒𝚗𝚑 Quả𝚗𝚐 N𝚒𝚗𝚑 đã 𝚑𝚊𝚒 lầ𝚗 𝚐𝚒à𝚗𝚑 𝚗𝚐ô𝚒 Quá𝚗 𝚚uâ𝚗 và𝚘 𝚌á𝚌 𝚗ă𝚖 2012 và 2018.

N𝚐uồ𝚗: Facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
84FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan