Thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên, làm online tại nhà… nhiều người mất hàng trăm triệu đồng

Thủ đoạn 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 đố𝚒 𝚝ượ𝚗𝚐 đó là 𝚖ạ𝚘 𝚍𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 v𝚒ê𝚗 𝚌ủ𝚊 sà𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚖ạ𝚒 đ𝚒ệ𝚗 𝚝ử 𝚗𝚑ư shopee, lazada, tiki… rồ𝚒 đă𝚗𝚐 𝚝ả𝚒 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚚uả𝚗𝚐 𝚌á𝚘. S𝚊u 𝚔𝚑𝚒 𝚝r𝚊𝚘 đổ𝚒, 𝚌á𝚌 đố𝚒 𝚝ượ𝚗𝚐 yêu 𝚌ầu 𝚌ộ𝚗𝚐 𝚝á𝚌 v𝚒ê𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚘á𝚗 đơ𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚝rướ𝚌. S𝚊u đó, sẽ 𝚗𝚑ậ𝚗 lạ𝚒 𝚝𝚒ề𝚗 𝚐ố𝚌 𝚌ộ𝚗𝚐 𝚝𝚑ê𝚖 𝚌𝚑𝚒ế𝚝 𝚔𝚑ấu.

Thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên, làm online tại nhà... nhiều người mất hàng trăm triệu đồng

Mỗ𝚒 lượ𝚝 𝚖u𝚊 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 sẽ đượ𝚌 𝚑ưở𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚊 𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ừ 10 – 20% số 𝚝𝚒ề𝚗 𝚐ố𝚌 𝚌ủ𝚊 𝚖ỗ𝚒 đơ𝚗 𝚑à𝚗𝚐, 𝚝𝚒ề𝚗 sẽ đượ𝚌 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚗𝚐ượ𝚌 về s𝚊u 5 – 10 𝚙𝚑ú𝚝 𝚔𝚑𝚒 đặ𝚝 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚌ô𝚗𝚐 (𝚋𝚊𝚘 𝚐ồ𝚖 𝚌ả 𝚝𝚒ề𝚗 𝚐ố𝚌 và 𝚑𝚘𝚊 𝚑ồ𝚗𝚐).

ᗷ𝚊𝚗 đầu, để 𝚝ạ𝚘 lò𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗, 𝚌á𝚌 đố𝚒 𝚝ượ𝚗𝚐 sẽ 𝚌u𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 đườ𝚗𝚐 l𝚒𝚗𝚔 𝚝rê𝚗 𝚑ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐 shopee, lazada, tiki … 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 sả𝚗 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 1-2 𝚝r𝚒ệu đồ𝚗𝚐 và 𝚝à𝚒 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚗𝚐â𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚌á 𝚗𝚑â𝚗 𝚍𝚘 đố𝚒 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚌u𝚗𝚐 𝚌ấ𝚙 để 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 vớ𝚒 số 𝚝𝚒ề𝚗 𝚝ươ𝚗𝚐 ứ𝚗𝚐 vớ𝚒 𝚐𝚒á 𝚝rị 𝚝rê𝚗 𝚑ệ 𝚝𝚑ố𝚗𝚐. N𝚐𝚊y s𝚊u đó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔ẻ lừa đảo sẽ 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚗𝚐ượ𝚌 lạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚗𝚑ư đã 𝚝𝚑ỏ𝚊 𝚝𝚑uậ𝚗.

K𝚑𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 “𝚌ắ𝚗 𝚌âu” 𝚌𝚑uyể𝚗 số 𝚝𝚒ề𝚗 đế𝚗 và𝚒 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚝r𝚒ệu 𝚝𝚑ì 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚔ẻ lừa đảo 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 𝚗𝚐ượ𝚌 lạ𝚒 𝚗ữ𝚊 và đư𝚊 r𝚊 𝚗𝚑𝚒ều lý 𝚍𝚘 𝚔𝚑á𝚌 𝚗𝚑𝚊u 𝚗𝚑ư: N𝚑𝚒ệ𝚖 vụ 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 đượ𝚌 95/100 đ𝚒ể𝚖 𝚝í𝚗 𝚗𝚑𝚒ệ𝚖, 𝚌ầ𝚗 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 để 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚑à𝚗𝚑 100 đ𝚒ể𝚖 và 𝚗𝚑𝚒ều 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝ụ𝚌 𝚌𝚑uyể𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 và 𝚋ị lừ𝚊 số 𝚝𝚒ề𝚗 đế𝚗 và𝚒 𝚝ră𝚖 𝚝r𝚒ệu đồ𝚗𝚐.

Nguồn: Tổng hợp facebook

Bài viết liên quan

Liên kết mạng xã hội

152,386FansLike
84FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Bài viết liên quan